Vykonávame školenia a overovanie vedomostí zamestnancov, vedúcich zamestnancov, osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a odbornú prípravu členom protipožiarnych hliadok v oblasti ochrany pred požiarmi osobami s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany. Iba tieto osoby môžu vykonávať školenia o ochrane pred požiarmi. Tieto školenia sú opakované v intervaloch stanovených vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

V rámci školenia Vás oboznámime so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi, poskytneme Vám výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru konkrétne pre príslušné pracovisko, informujeme Vás o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, o požiarnom poriadku pracoviska, oboznámime Vás so spôsobom použitia hasiacich prístrojov, so spôsobom vyhlasovania požiarneho poplachu a mnoho ďalšieho. Vyškolíme Vás a Vašich zamestnancov v súlade so zákonnými požiadavkami, ktoré sú uvedené v § 20 a nasl. vyhlášky o požiarnej prevencii.

Okrem pravidelných školení zamestnancov, vedúcich zamestnancov a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase ponúkame aj školenia novoprijatých zamestnancov v zmysle § 22 vyhlášky o požiarnej prevencii.