Kontrola hasiacich prístrojov

Ponúkame Vám vykonanie kontrol hasiacich prístrojov podľa aktuálnych technických noriem a v súlade s vyhláškou. O vykonanej kontrole sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje skutočný stav aj s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov.

 

Kontroly hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Odborné prehliadky a súšky požiarnych vodovodov a hydrantov

Ponúkame Vám vykonanie prehliadok a skúšok požiarnych vodovodov a hydrantov podľa aktuálnych technických noriem a v súlade s vyhláškou. O vykonanej kontrole sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje skutočný stav aj s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov.

Požiadavka vykonávať odborné prehliadky a skúšky požiarnych vodovodov a hydrantov vyplýva z vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Zariadením na dodávku vody je v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky aj požiarny vodovod a odberné miesto (hydrant).

Tlakové skúšky požiarnych hadíc

Ponúkame Vám vykonanie tlakových skúšok požiarnych hadíc podľa aktuálnych technických noriem a v súlade s vyhláškou. O vykonanej kontrole sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje skutočný stav aj s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov.

Povinnosť vykonávať tlakové skúšky požiarnych hadíc vypláva z vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Zariadením na dodávku vody je v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky aj hadicové zariadenie.

Kontrola požiarnych uzáverov

Požiarnym uzáverom je dverová alebo oknová zostava, zostava klapky, uzáveru dopravníkového systému alebo oddeľujúcej konštrukcie, ak spĺňajú zákonom stanovené podmienky § 2 ods. 1  vyhlášky č. 478/2008 Z. z.  Medzi požiarne uzávery tak patria napríklad požiarne či dymotesné dvere, požiarne okná, požiarne klapky a podobne.

Na požiarnom uzávere musí byť vykonávaná kontrola technologickým postupom a v rozsahu určenom v prevádzkových pokynoch a vyhláškou; ak prevádzkové pokyny neurčujú rozsah kontroly alebo technologický postup, postupuje sa podľa správnej technickej praxe. Vlastník (správca) nehnuteľnosti alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť vedenie záznamov o vykonaní kontroly požiarneho uzáveru technikom požiarnej ochrany. Kontrolu požiarnych uzáverov môže vykonávať iba osoba s odbornou spôsobilosťou, napríklad technik požiarnej ochrany.

Ponúkame vykonávanie kontrol požiarnych uzáverov, ktoré pozostávajú z overovania vybavenosti požiarneho uzáveru, jeho funkčnosti, zabezpečenia energie alebo hasiacej látky tak, aby bol zachovaný požadovaný rozsah kontroly v zmysle vyhlášky.

Kontrolu požiarnych uzáverov vykonávame v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník (správca) nehnuteľnosti alebo nájomca nehnuteľnosti, v ktorej je požiarny uzáver inštalovaný, neurčil vzhľadom na parametre prostredia, v ktorých sa požiarny uzáver prevádzkuje, kratšiu lehotu.