Požiarna ochrana

Našim zákazníkom poskytujeme prostredníctvom technika požiarnej ochrany komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi.

 • Vykonávame školenia pre vedúcich aj ostatných zamestnancov, odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, školenie osôb zabezpečujúcich mimopracovný čas ako aj overenie ich znalosti,
 • preventívne protipožiarne prehliadky,
 • vypracúvame dokumentácie ochrany pred požiarmi na mieru,
 • organizujeme plnenie povinností na úseku požiarnej ochrany,
 • zúčastňujeme sa na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru u našich zákazníkov.

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku požiarnej ochrany podľa § 4 a 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. technikom požiarnej ochrany:

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch právnickej osoby v zmysle §14 vyhl. MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú technikom požiarnej ochrany v týchto lehotách:

 • každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy
 • každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť
 • každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu – vykonáva požiarny technik.

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola:

 • organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách
 • porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi
 • stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska
 • zariadení pre protipožiarny zásah
 • trvalej voľnosti únikových ciest, požiarny technik
 • výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi
 • funkčnosti požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
 • prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení
 • označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi

Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách

Vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi všetkých a vedúcich zamestnancov a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky

Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

 • požiarna identifikačná karta
 • požiarny poriadok pracoviska
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • grafická časť požiarneho evakuačného plánu
 • požiarna kniha
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
 • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis

Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

Technik požiarnej ochrany ďalej zabezpečuje:

 • zriaďovanie potrebného počtu ohlasovní požiarov a ich označovanie
 • zriaďovanie protipožiarnych hliadok
 • oznamovanie požiaru Okresnému Riaditeľstvu HaZZ
 • účasť technika PO pri požiarnej kontrole zo strany Okresného Riaditeľstva HaZZ
 • evidenciu všetkých periodických činností (preventívne protipožiarne prehliadky, školenia zamestnancov, odborná príprava protipožiarnych hliadok, kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, kontroly EZ, kontroly EPS, kontroly SHZ)
 • označovanie pracoviska zákazovými značkami a značkami požiarnej ochrany